Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πράτης, -αινα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο εμπορευόμενος.

Συνώνυμα:

Πράχτης, -αινα