Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τράουλλος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. τράος (ο τράγος).

Συνώνυμα:

Τραούλλιν (το)