Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πιον »

Επίρρημα

Σημασία:

πλέον.

Συνώνυμα:

Πκιον