Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαστιασμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

βλ. χασκιασμένος (1. ο ντροπιασμένος. 2. ο συγχυσμένος).