Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψατζ̌εύκουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

1. δηλητηριάζομαι. 2. μτφ. κρυώνω πολύ.