Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ώστι »

Σύνδεσμος

Σημασία:

έως, μέχρις ότου, ίσαμε.

Συνώνυμα:

Ώστοι