Γεώργιος άγιος, Καλοπαναγιώτης

Εκκλησία μονόκλιτη ξυλόστεγη του 18ου αιώνα. Στην εκκλησία σώζεται αξιόλογη φορητή εικόνα του Χριστού του 16ου αιώνα.