«Εσπερινή»

Image

Καθημερινή απογευματινή εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 8 Φεβρουαρίου 1937. Ιδιοκτήτης και διευθυντής συντάξεως ήταν ο πρωτοπόρος και πρωτεργάτης της κυπριακής δημοσιογραφίας Νίκος Χρ. Παττίχης. Εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο «Κόσμος», σε μέγεθος 53 Χ 37,5 εκ., ήταν εξάστηλη (πλάτος στήλης 5,5 εκ.) και οκτασέλιδη.

 

Στο κύριο άρθρο της πρώτης έκδοσης με τίτλο Πρός ἓνα Ἱερόν καί Τίμιον Ἀγῶνα, ὂχι Λόγια καί Ὑποσχέσεις ἀλλά Ἒργα καί Πράξεις αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Ἡ ἒκδοσις τῆς «Ἑσπερινής» δέν ἀποτελεί πείραμα καί ἒκδοσιν στιγμιαίου ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλά εἶναι τό ἀποτέλεσμα μακρᾶς καί φροντισμένης προσπάθειας μιᾶς ὁμάδος σοβαρῶν Κυπρίων διανοουμένων καί ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι διεκρίθησαν ἀνέκαθεν διά τούς δημιουργικούς ὑπέρ τῆς προόδου ἀγῶνας των καί διά τήν ἀγάπην καί τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον των πρός τήν γενέτειραν χώραν των.

 

Η «Ἑσπερινή» απετέλεσε σημαντική έκδοση και εκδοτικό γεγονός για την εποχή εκείνη, αν ληφθούν υπόψιν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε, ιδιαίτερα τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις αποικιακές αρχές στην περίοδο εκείνη που είναι γνωστή ως Παλμεροκρατία. Η εφημερίδα είχε πλούσια αρθρογραφία και ειδησεογραφία για τοπικά και διεθνή θέματα, ήταν αντικειμενική και προσεκτική, βέβαια, όσον αφορά το εθνικό θέμα. Η εφημερίδα συνέχισε την έκδοση της ως τον Δεκέμβριο του 1946. Στη διάρκεια των 9 χρόνων της ζωής της άλλαξε μορφές και σχήματα, μεταπηδώντας από μικρότερα ολιγοσέλιδα σε μεγάλα πολυσέλιδα σχήματα, ανάλογα με την οικονομική της ευχέρεια.

 

 

 

Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε στη Λευκωσία στις 31 Ιανουαρίου 1980 άλλη απογευματινή εφημερίδα από την εκδοτική εταιρεία «Εσπερινή Λτδ» και με υπεύθυνο έναντι του Νόμου και διευθυντή συντάξεως τον δημοσιογράφο Αλέκο Κωνσταντινίδη. Η εφημερίδα έδιδε έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 14 Απριλίου 1980.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image