Έσθιος ή Εστιεύς ή Εστιαίος

Ονομασία του ενδεκάτου μηνός των αρχαίων Κυπρίων, που ανήκε στο ρωμαϊκό επαρχιακό ημερολόγιο της Κύπρου.

 

Ο  Έσθιος υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε προς τον μήνα Σεπτέμβριο.