Απλωταρκάτης

Image

Ονομαζόταν ο πρώτος εργάτης στο θέρισμα ή στο κλάδεμα, που με τη δική του εργασία θερισμού ή κλαδέματος καθόριζε ταυτόχρονα με διαχωρισμό τα τμήματα στα οποία θα εργάζονταν οι υπόλοιποι εργάτες.

 

Η λ. σημαίνει απλωτής εργατών. Πρβλ. και το λαϊκό δίστιχο:

Τ' απλωταρκάτη πρέπει του μια όρνιθα κουντούρα,

να σηκωστεί που το πωρνόν, να  βρει την πασπατούραν.