Ιάσων Καρπίωνος

Αγορανόμος, αξιωματούχος της κυπριακής πόλης Σαλαμίνας, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, και, πιθανότατα, τις αρχές του πρώτου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός γιατί αναφέρεται, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του, σε επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα και που έχει ως εξής:

 

[Σαλα]μινίων τῇ πόλει καί τῷ δήμῳ 

Πασικρά[της] Ἐμπύ[λου] καί Ἰάσων Καρπίωνος [ἀγ]ορανομοῦντες 

[στοάς παν]τοίας κατεσκεύασαν.

 

Όπως συνάγεται από το κείμενο της επιγραφής, οι δυο αγορανόμοι, ο Πασικράτης Εμπύλου και ο Ιάσων Καρπίωνος, είχαν φροντίσει για την (αν)οικοδόμηση διαφόρων δημοσίων κτιρίων της πόλης τους (εάν η συμπλήρωση στοάς παντοίας της επιγραφής είναι ορθή).