Αππης

Image

Η αχλαδιά ή αππιδκιά. Ανάλογα προς τους καρπούς της, τα αππίδκια, διακρίνουμε τις ποικιλίες: αουστάπκια ή αουστιάτικα, γρουσάπκια ή δρουσάπκια, κολοκάπκια, ή κολάπκια, λαϊνάπκια, μηλάπκια, μοσφιλάπκια, μουσκάπκια, σ'ειμωνιάτικα, στουππόκωλα.