Επιτροπή Τυποποίησης Ονομάτων

Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

Image

Η Επιτροπή δημιουργήθηκε αρχικά το 1967 και επισημοποιήθηκε με την απόφαση αρ. 15.769 του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 1977. Η Επιτροπή αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.66(Ι)/98 και τους κανονισμούς ΚΔΠ 443/2001, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως η Αρμόδια Αρχή, διορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής κάθε πέντε χρόνια. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και εννέα μέλη.

 

Χριστοδούλου

Πατερας της Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης θεωρείται ο φιλόλογος Μενέλαος Χριστοδούλου. Για 45 έτη, ήταν αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Πρόγραμμα Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων των Ηνωμένων Εθνών. Παρουσίασε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας δύο Λεξικά και 16 χάρτες. Τυποποίησε όλα τα ονόματα της Κύπρου και της Ελλάδας (οδωνύμια και τοπωνύμια) και δημιούργησε το Σύστημα Μεταγραφής του Ελληνικού Αλφαβήτου σε Ρομανικό Σύστημα Γραφής. Το σύστημα έγινε πρότυπο του ISO (international standardization organization) και χρησιμοποιείται σήμερα από την Κύπρο και την Ελλάδα. 

 

Βλέπε: Η τυποποίηση των ονομάτων των χωριών της Κύπρου 


Η Επιτροπή, στα πλαίσια των καθηκόντων της, ασχολείται κυρίως με τα ακόλουθα θέματα:

 

  • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων των σχετικών προς την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Καταγράφει τα γεωγραφικά ονόματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μελετά και υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση τις εισηγήσεις της για την τυποποίηση και κωδικοποίηση των γεωγραφικών ονομάτων.
  • Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις διεθνείς συσκέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σε θέματα της αρμοδιότητας της και συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές επιτροπές άλλων χωρών, για επίτευξη των σκοπών που προνοούνται στη νομοθεσία.
  • Συμβουλεύει τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την ονομασία ή μετονομασία οδών, καθώς και τον τρόπο γραφής των ονομάτων,
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων και του συστήματος μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου στο ρομανικό σύστημα γραφής του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ 743), που έγινε αποδεκτό από την Πέμπτη Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO 843.3) και υϊοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή επιλέγει από τους υφιστάμενους τύπους γεωγραφικών ονομάτων, ένα μόνο τύπο προς επίσημη και διεθνή χρήση, αφού εξετάσει την σκοπιμότητα επιλογής του συγκεκριμένου αυτού τύπου από γλωσσολογικής, γραμματικής, αισθητικής, κοινωνικής και ιστορικής πλευράς.

» Βλέπε: Τυποποίηση ελληνικών ονομάτων

 

Η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία από τον χώρο της ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλολογίας, χαρτογραφίας και λαογραφίας, που βοηθούν στην ετυμολόγηση, ορθογράφηση και τυποποίηση των τοπωνυμίων και των ονομάτων των δήμων και κοινοτήτων της Κύπρου.

Βασικό καθήκον της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση της τουρκικής αυθαιρεσίας η οποία, προσπαθεί να επιβάλει καινούργια ονόματα, να διαγράψει και να εξαφανίσει τα ιστορικά ονόματα της Κύπρου στις κατεχόμενες περιοχές. Έτσι, σε κάθε διεθνές βήμα, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή αγωνίζεται για τα ιστορικά ονόματα της Κύπρου και καταφέρνει να γίνουν σεβαστά και η Τουρκική αυθαιρεσία να ακυρώνεται.

Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.71(Ι)/2013, τροποποιείται ο βασικός νόμος με την προσθήκη νέου άρθρου με το οποίο ποινικοποιείται η αλλοίωση γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων και η παράνομη έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία, προσφορά, διανομή και το εμπόριο χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένων, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας, αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Νόμο, ή από αυτά που περιλαμβάνονται στο επίσημο Τοπωνυμικό Λεξικό.

 

 

Πηγή:

  1. Ιστοσελίδα Επιτροπής
  2. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image