Κουνιά

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο πέλεκυς, που απαντάται σε διάφορα μεγέθη. Η λέξη προέρχεται ίσως από τη λατινική cuneus (=σφήνα).

 

Πρβλ. και την παροιμία:

 

Τζ'ει που ’πήεν η κουνιά, ας πα τζ'αι το στελίφιν.

 

Πρβλ. επίσης το γνωστότατο:

 

...Φακκά του μιαν με την κουνιάν πάνω στην τζ'εφαλήν του,

τζ' όπως μου ιστορήσασιν εχτάρτηκεν το ’φτίν του (ή εζάωσεν το δειν του)...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια