Μωαβίας Muawiyah

Image

Γιος του Άραβα χαλίφη Χισάμ, που έδρασε κατά το πρώτο μισό του 8ου μ.Χ. αιώνα. Αναφέρεται από τον Θεοφάνη ότι ηγήθηκε αραβικών πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των Βυζαντινών στην «Ρωμανία», δηλαδή στις βυζαντινές επαρχίες της Μικράς Ασίας, κατά το 726 μ.Χ. Καθ’ οδόν προς τα μικρασιατικά παράλια αναφέρεται από άλλες πηγές (Tabari, Elias Nisibin), ότι είχε επιτεθεί και κατά της Κύπρου.