Αγρίππας

Image

Γαμπρός του Αυγούστου, αυτοκράτορα της Ρώμης (27 π.Χ.-14 μ.Χ.). Ήταν ένα από τα έξι μέλη της οικογένειας του Αυγούστου που τιμώνται σε έξι ανέκδοτες επιγραφές από την Παλαίπαφο. Τα άλλα πέντε πρόσωπα είναι οι: Μαρκία, Ιουλία, Τιβέριος, Λιβία και Γάιος Καίσαρ. Οι τιμές αποδόθηκαν στα πλαίσια έκφρασης ευγνωμοσύνης της πόλης προς τον Αύγουστο και τον Οίκο του για τη βοήθεια που παρέσχε στην Παλαίπαφο όταν αυτή, στα 15 π.Χ., πλήγηκε από καταστρεπτικό σεισμό. Ταυτόχρονα, και μέσα στα ίδια πλαίσια έκφρασης ευγνωμοσύνης, η πόλη πήρε τον τίτλο Αυγούστα.