Σ΄αμτουντού

Image

Είδος συκομουριάς. Βλέπε λήμμα συκαμινιά ή συκαμιά.