Τουρισμού Κυπριακός Οργανισμός

Υφυπουργείο Τουρισμού

Image

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) είναι ημικρατικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1969 και έχει την ευθύνη της προαγωγής και ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. Υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Από το 2018 έχει μετεξελιχθεί σε Υφυπουργείο Τουρισμού.

 

Το φάσμα των δραστηριοτήτων του είναι πολύ ευρύ και καλύπτει, μεταξύ άλλων, την εμπορία και διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, την εκπόνηση μελετών και ερευνών, τη δημιουργία έργων τουριστικής υποδομής, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των φορέων του τουρισμού, τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς κ.α.

 

Ο ΚΟΤ διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Κεντρικά Γραφεία του βρίσκονται στη Λευκωσία, ενώ ο Οργανισμός διατηρεί γραφεία πληροφοριών σε όλες τις πόλεις και τα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας, καθώς και επαρχιακά γραφεία επιθεώρησης τα οποία διασφαλίζουν ότι οι τουριστικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα, με βάση τα καθορισμένα πρότυπα. Ο ΚΟΤ διατηρεί και γραφεία σε πολλές πόλεις του εξωτερικού.

 

Υφυπουργείο

Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018. Πρώτος υφυπουργός τουρισμού διόριστηκε στις 2 Ιανουαρίου 2019 ο κ. Σάββας Περδίος.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:

 

 • Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
 • Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
 • Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.

 

Του Υφυπουργείου Τουρισμού  προΐσταται ο Υφυπουργός Τουρισμού και αποτελείται από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή και τέσσερις Διευθύνσεις:

 

 • Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων
 • Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων

 

Οι πιο πάνω Διευθύνσεις διακρίνονται:

 

 • Στην Κεντρική Υπηρεσία
 • Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού
 • Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού

 

» Βλέπε επίσης λήμμα τουρισμός