Κοινοτικά συμβούλια

Τα κοινοτικά συμβούλια είναι η μια από τις δυο μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο (η άλλη είναι οι δήμοι). Σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιουλίου του 1999, η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων των κοινοτήτων ανήκει στην αρμοδιότητα εκλελεγμένων από τις κοινότητες συμβουλίων, τα οποία ασκούν όλες τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτά από τον πιο πάνω νόμο. Τα κοινοτικά συμβούλια έχουν αντικαταστήσει τα συμβούλια βελτιώσεως και τις χωριτικές αρχές που λειτουργούσαν μέχρι το 1999.

 

Υπάρχουν επίσης τα συμβούλια συμπλέγματος κοινοτήτων, που αφορούν κοινότητες οι οποίες κηρύχθηκαν ως σύμπλεγμα κοινοτήτων. Τα κοινοτικά συμβούλια και τα συμβούλια συμπλέγματος κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές ανέρχονται σε 353 και εκπροσωπούν το 40% περίπου του πληθυσμού.

 

Στην αρμοδιότητα των κοινοτικών συμβουλίων ανήκει η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων κάθε κοινότητας, εκτός από τις εξουσίες των κοινοταρχών σε δημαρχούμενες περιοχές. Κάθε συμβούλιο φέρει την επωνυμία «κοινοτικό συμβούλιο» με την προσθήκη του ονόματος της κοινότητάς του.