Μουστακαλής

Image

 

Bearded Reedling – Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) μουστακαλής, καλαμογιαννίτσαρος, πάνουρος της μπιάρμια. Ο μουστακαλής ανήκει στην οικογένεια Τιμαλιίδες (Timaliidae) και αποτελεί σπάνιο είδος για τον τόπο μας με πολύ λίγες αναφορές. Ζει, τρέφεται και αναπαράγεται αποκλειστικά σε καλαμιώνες και άλλη πυκνή βλάστηση σε όχθες συστημάτων γλυκού ή υφάλμυρου νερού κυρίως σε λίμνες και έλη. Στο είδος εμφανίζεται φυλετικός διμορφισμός, το αρσενικό δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό από το θηλυκό, όσον αφορά τους χρωματισμούς του πτερώματος με το αρσενικό να υπερτερεί σε ομορφιά από το θηλυκό. Πρόκειται για αεικίνητο πουλί που κινείται συνεχώς σε καλάμια και πυκνή υδρόβια βλάστηση αναζητώντας την τροφή του που αποτελείται κυρίως από έντομα. Δεν αναπαράγεται στον τόπο μας.