Θεοφύλακτος Γεώργιος

Εξέχων Έλληνας πολίτης της Πάφου γύρω στα 1629/1630, ηγέτης της μιας από τις δυο κύριες οικογένειες της πόλεως, που ήσαν η δική του και εκείνη των Νεγρεπόντηδων μ' επικεφαλής τον Αλβέρτο. Και οι δυο υπόσχονταν στον Pietro Vespa, Λατίνο τιτουλάριο επίσκοπο Πάφου κάθε προστασία και βοήθεια στις προσηλυτιστικές του ενέργειες και βεβαίωναν ότι οι Έλληνες της Πάφου με κατάλληλη βοήθεια θα προσχωρούσαν στον Καθολικισμό, στον οποίο οι ίδιοι πίστευαν. Τα δυο αυτά πρόσωπα αναφέρονται σε έγγραφο του Vespa της 20.12.1629 - 30.3.1630 που έχει εκδώσει ο Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής (Ἀνέκδοτα Ἔγγραφα ἐκ τῶν Ἀρχείων τοῦ Βατικανο, 1625- 1667. Λευκωσία, Κ.Ε.Ε., 1973,σ 37). Στο χειρόγραφο το όνομα του Γεωργίου Θεοφυλάκτου διαβάζεται Zorzi Neofilato το οποίο ο εκδότης διορθώνει σε T(h)eofila(c)to, Θεοφύλακτος, διόρθωση πολύ πιθανή, διότι τα ονόματα Θεοφύλακτος, Θεόκλητος, Θεόδουλος, Χριστόδουλος κλπ., ήταν τότε πολύ συχνά. Μήπως όμως πρόκειται για Νεόφυτο λόγω γειτνιάσεως στο μοναστήρι Αγίου Νεοφύτου; Πάντως ο κρυπτοκαθολικισμός του Γεωργίου Θεοφυλάκτου ή Γεωργίου Νεοφύτου και του Αλβέρτου Νεγρεπόντη ήταν τυπικός της εποχής τους και χαρακτηριστικός των φραγκοελληνικών και φραγκικών οικογενειών που επέζησαν από τις σφαγές του 1570 -1571, της κατακτητικής εκστρατείας των Τούρκων στην Κύπρο.