Θωμάς ή Θωμαλής ή Ρώσσος Αντώνιος

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Όπως συνάγεται από διάφορα πιστοποιητικά τα οποία είχε υποβάλει προς την κυβέρνηση της Ελλάδος ή σύζυγός του μετά τον αγώνα, για να τύχει βοηθείας, ο Αντώνιος Θωμάς ή Θωμαλής ή Ρώσσος πήγε από την Κύπρο στην Ελλάδα από την έναρξη της επανάστασης και, ως εθελοντής, υπηρέτησε μέχρι το τέλος του αγώνα υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών.

 

Καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα, ο Θωμαλής επέδειξε γενναιότητα και διακρίθηκε. Γι’ αυτό, στις 15.6.1844, ο βασιλιάς Όθων του απένειμε, μέσω του υπουργείου των Στρατιωτικών, το Χαλκούν Αριστείον μαζί με σχετικό δίπλωμα.

 

Ο Θωμαλής παρέμεινε στην Ελλάδα μετά το τέλος του αγώνα και νυμφεύθηκε κάποια Ρεγίνα με την οποία κι απέκτησε επτά παιδιά. Ζούσε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου και πέθανε στις αρχές του 1865. Τον Ιούνιο του 1865 η χήρα και τα επτά παιδιά του Κυπρίου αγωνιστή υπέβαλαν σχετική αίτηση προς την κυβέρνηση της Ελλάδος για οικονομική βοήθεια, συνοδεύοντάς την με τα σχετικά πιστοποιητικά του Αντωνίου Θωμά, τα οποία και σώθηκαν στα κρατικά αρχεία.