Αριστονίκη

Σύζυγος του Αριστο­κράτη, υπομνηματογράφου και «συγγε­νούς» του βασιλιά Πτολεμαίου. Αναφέ­ρεται σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων ότι τιμήθηκε από ευγνωμοσύνη από την πόλη της Πάφου για κάποια ευ­εργεσία της (βλέπε και λήμμα Αριστοκρά­της υπομνηματογράφος).