Κοινωνικής Ευημερίας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής. Προηγουμένως ήταν γνωστές ως Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας.

 

Το Τμήμα βρισκόταν σε εμβρυακή κατάσταση όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος και στην αρχή λειτουργούσε ως ανεξάρτητο Τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στην κεντρική κυβέρνηση ως Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας - Ελληνικό Τμήμα. Τον Μάιο του 1961 το Τμήμα υπήχθη στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

 

Οι πρώτοι στόχοι που ετέθησαν αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών για τη θεραπεία προβλημάτων κοινωνικής προσαρμογής ατόμων και οικογενειών μέσα από τα προγράμματα της κηδεμονευτικής επιτήρησης ανηλίκων ή ενηλίκων παραβατών και παιδικής προστασίας. Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η όλη πολιτική του Τμήματος ήταν:   

 

α) Το κράτος φέρει ευθύνη για την εξασφάλιση σ' όλους τους πολίτες του δικαιώματος της κοινωνικής αρωγής για κάλυψη των βασικών αναγκών και διατήρηση ενός κοινωνικά παραδεκτού επιπέδου διαβίωσης.   

 

β) Η συμμετοχή των ατόμων και των κοινοτήτων για την επισήμανση, σχεδιασμό και λύση κοινωνικών προβλημάτων, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για γρήγορη και ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.    

γ) Η κοινωνική ευημερία είναι απαραίτητη προϋπόθεση μιας ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης.    

 

Η πρόοδος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά τα χρόνια μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 υπήρξε σημαντική: Εισήχθησαν νέοι τρόποι αντιμετώπισης και μεταχείρισης ανηλίκων παραβατών, έγινε αξιόλογη επέκταση των προληπτικών υπηρεσιών του Τμήματος, έγινε σοβαρή προεργασία για τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε πολίτη να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα- επίδομα που να του διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, κ.α. Επίσης οι υπηρεσίες διημερεύουσας φροντίδας αναπτύχθηκαν έτσι που να καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών φροντίδας των παιδιών των εργαζομένων μητέρων, και προωθήθηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι προσφοράς υπηρεσιών στις κοινότητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, έτσι που στο τέλος του 1972 λειτουργούσαν 26 Κέντρα Νεότητος και 66 Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας.   

 

Κατά τις πρώτες μέρες της τουρκικής εισβολής, τον Ιούλιο του 1974, με τη μαζική καταστροφή, την προσφυγιά, την ανεργία και τα άλλα προβλήματα, έγιναν αναπροσαρμογές ώστε οι υπηρεσίες του Τμήματος να προσφέρονται σε όλο τον πληθυσμό. Αρχικά το Τμήμα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανακούφιση των εκτοπισθέντων και άλλων ομάδων του πληθυσμού που είχαν άμεση ανάγκη.   

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα στα χρόνια από την εισβολή μέχρι σήμερα είναι προσαρμοσμένες στις νέες κοινωνικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Το Τμήμα μετονομάστηκε σεΥπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, που στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στην παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

 

Δομικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαθέτουν σήμερα τις ακόλουθες τέσσερις ξεχωριστές Υπηρεσίες, κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα διάφορα προγράμματα:

1.Υπηρεσία Ανάπτυξης Προσωπικού και Σχεδιασμού Προγραμμάτων

2.Υπηρεσία Δημόσιων Βοηθημάτων. Ηλικιωμένων και Αναπήρων

3.Υπηρεσία Κοινοτικής Εργασίας

4.Υπηρεσία για την Οικογένεια και το Παιδί.