Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Image

Εκπαιδευτικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1972 και άρχισε τη λειτουργία του το 1973. Το έργο του Ινστιτούτου είναι λειτουργικό και αναπτυξιακό και καλύπτει όλες τις βαθμίδες και πολλές δραστηριότητες της εκπαίδευσης. Λειτουργικές δραστηριότητες είναι η παιδαγωγική κατάρτιση και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ αναπτυξιακές είναι η εκπαιδευτική έρευνα, τεχνολογία και τεκμηρίωση.

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμβάλλει ενεργά στην κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παιδείας στην Κύπρο και διακρίνεται σε τέσσερις τομείς:

 

1) Τομέας Εκπαιδευτικής Επιμόρφωσης

2) Τομέας Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

3) Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίαςκαι

4) Τομέας Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης.

 

Από το 2002 η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπάγεται στο Ινστιτούτο. Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ  (ένα πρόγραμμα για την προώθηση της συνεργασίας, κοινών εκπαιδευτικών σχεδίων και την εδραίωση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην Παιδεία), το πρόγραμμα ERASMUS  (ένα πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών) και το πρόγραμμα COMENIUS  (ως μέρος της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών σχεδίων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών).

 

Παράλληλα προς την εκπαιδευτική ανάπτυξη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμβάλλει και στην πολιτιστική ανάπτυξη με τη διοργάνωση σεμιναρίων και με τις εκδόσεις του.

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αρχικά στεγαζόταν στον τωρινό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά, τα τελευταία όμως χρόνια στεγάζεται στα Λατσιά, μαζί με παράρτημα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ένα παράρτημά του λειτουργεί και στη Λεμεσό.