Προσφορών Αναθεωρητική Αρχή

Image

H Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει αρμοδιότητα να εξετάζει Ιεραρχικές Προσφυγές εναντίον Πράξεων ή Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγούνται της σύναψης συμβάσεων προμηθειών και έργων και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η έναρξη της ισχύος του νόμου και κατά συνέπεια η έναρξη λειτουργίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έγινε την 1η Απριλίου, 2004.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 104(Ι)/2010, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει αρμοδιότητα:

 

(α) να εξετάζει και να αποφασίζει αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με τον Νόμο εναντίον πράξεων ή αποφάσεων των αναθετουσών αρχών ή των αναθετόντων φορέων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης∙

 

(β) να αποφασίζει για τη λήψη προσωρινών μέτρων για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση του ισχύοντος δικαίου ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση∙

 

(γ) να εξετάζει και να αποφασίζει αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο για την κήρυξη του ανενεργού των παράνομα συναφθεισών συμβάσεων∙

 

(δ) να επιβάλλει κυρώσεις∙

 

(ε) να επιβάλλει την καταβολή των εξόδων για την ενώπιόν της διαδικασία.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΥ - ΕΥΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 104(Ι)/2010

 

(1) Ο Νόμος εφαρμόζεται:

 

(α) σε σχέση με τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του εν λόγω Νόμου,

 

(β) σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙ του Νόμου 12(Ι)/2006,

 

(γ) σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ του Νόμου 12(Ι)/2006, νοουμένου ότι η αξία τους, εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι ίση με ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ,

 

(δ) σε σχέση με τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 173(Ι)/2011.

 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)-

 

(α) ο όρος «συμβάσεις» περιλαμβάνει τις συμβάσεις, τις συμφωνίες-πλαίσιο και τα δυναμικά συστήματα αγορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 11(Ι)/2006∙

 

(β) ο όρος «δημόσιες συμβάσεις» περιλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμφωνίες-πλαίσιο, τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και τα δυναμικά συστήματα αγορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 12(Ι)/2006.