Προσφύγων Αναθεωρητική Αρχή

Η  Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων εγκαθιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των περί Προσφύγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004, με εξουσία και αρμοδιότητα την εξέταση διοικητικών προσφυγών που ασκούνται από αιτητές κατά των αποφάσεων του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου και του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε σχέση με απέλαση προσώπων υπό διεθνή προστασία ή με καθεστώς προσωρινής διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.


Η Αναθεωρητική Αρχή, που είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται σε υπουργείο, αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες έχει πρόσβαση στις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής ύστερα   από υποβολή σχετικού αιτήματος προς αυτήν.