Στατιστική Υπηρεσία

Image

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου. Η Στατιστική Υπηρεσία (η οποία μέχρι τον Ιανουάριο του 2000 έφερε την ονομασία Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών) υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Οικονομικών, διατηρεί όμως την αυτονομία της σε τεχνικά θέματα και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της μεθοδολογίας, τεχνικής, ορισμών και διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων καθώς και για τη δημοσιοποίηση των στατιστικών δεδομένων που παράγει. Ιδρύθηκε το 1950 ως μια μικρή διοικητική μονάδα ενώ αναβαθμίστηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960.

 

Οι βασικές δραστηριότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας αφορούν τη διενέργεια απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και ειδικών μελετών, σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που στοχεύουν τόσο στην υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στη στατιστική του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στη στατιστική πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου και γενικότερα του κοινού. Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί ως συντονιστής στις περιπτώσεις όπου άλλοι οργανισμοί (όπως η Κεντρική Τράπεζα, υπουργεία και άλλα κυβερνητικά Τμήματα και Ημικρατικοί Οργανισμοί) εκτελούν εργασίες στατιστικής φύσεως για τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητές τους.