Χατζή Χουσεΐν εφέντης

Σεΐχης του Τεκκέ της Ουμ Χαράμ στην Αλυκή Λάρνακας κατά την περίοδο των σφαγών της 9ης Ιουλίου του 1821.    Όπως αναφέρει ο Γ.Ι. Κηπιάδης στο έργο του Ἀπομνημονεύματα τῶν κατά τό 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν, ἐν Ἀλεξανδρεί, 1888, (βλ. σσ. 26-7) ο Χατζή Χουσεΐν εφέντης έσωσε από τις σφαγές που έκαμε ο Κουτσιούκ Μεχμέτ τον Χριστόδουλο Φραγκούδη και τον αρχιδιάκονο της μητρόπολης Κιτίου Κυπριανό. Η ανθρωπιστική αυτή χειρονομία Μουσουλμάνου προς Έλληνες ραγιάδες κατά την τραγική εκείνη περίοδο δεν ήταν το μοναδικό παράδειγμα. Αναφέρονται και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η γνωστή πρόταση, που δεν έγινε όμως δεκτή, του Κιόρογλου* προς τον εθνομάρτυρα αρχιεπίσκοπο Κυπριανό*.