Αλέξιος Αρχιεπίσκοπος

Image

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου άγνωστης εποχής. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Κυπρίων αγίων και αρχιεπισκόπων του Λ. Μαχαιρά ως 20ος (§ 30 έκδ. Dawkins), και στους καταλόγους των Strambaldi (σ. 12), Φλωρίου Βουστρωνίου (σ. 32) και του χειρογράφου του Βρεττανικού Μουσείου Additional 34554φ. 185α, αλλά δεν περιέχεται στους τεκμηριωμένους καταλόγους των J. Hackett - Χαρ. Παπαϊωάννου ( Ιστ. τ. Ορθόδ. Εκκλ. τ. Κύπρου, Β', 1927, σσ. 67-76 και Γ', 1932, σσ. 209-210) ούτε σε άλλες ειδικότερες εργασίες για το θέμα (π.χ. βλ. J. Gouillard, Travaux et Memoires, II, 1967, σσ. 274, 111. N. Cappicyns, Byzantion, X, 1935, σσ. 485-504). Ο Α. Ι. Dikigoropoulos, 'The Church of Cyprus... A.D. 649-965', The Greek Orth. Theol. Rev., XI, 2 Winter 1965-1966, σ. 243 τον αναφέρει ως αρ. 22 χωρίς να τον χρονολογεί. Πιθανώς μπορεί να τεθεί στην περίοδο από τον 7ο ως τον 12ο αι. σε κάποιο κενό του καταλόγου, που θα εξακριβωθεί μόνο αν υπάρξουν άλλες σχετικές πηγές. Πρβλ. Κ.Π.Κ. ΘΗΕ, Α', 1962, στήλ. 134.