Ζήνων ο Κιτιεύς

Εργα του Ζήνωνα

Image

Ο Ζήνων έγραψε πολλά συγγράμματα που, δυστυχώς, δεν έχουν επιβιώσει και απ' αυτά δεν έχουν σωθεί παρά λίγες σκόρπιες ιδέες και θέσεις ή και μερικές σύντομες περιλήψεις, σε σχόλια και περιγραφές σε έργα άλλων συγγραφέων της Αρχαιότητας.

 

Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, πρώτο σύγγραμμα του Ζήνωνος ήταν η Πολιτεία που θεωρείται ως έργο επηρεασμένο από τον πρώτο δάσκαλο του φιλοσόφου, τον κυνικό Κράτη. Γι' αυτό κι εγράφη με χαιρεκακία για το έργο αυτό ότι τινές ἒλεγον παίζοντες ἐπί τῆς κυνός οὐρᾶς αὐτήν γεγραφέντος.

Δεύτερο σύγγραμμα του Ζήνωνος ήταν το Περί τοῦ κατά φύσιν Βίου και στη συνέχεια έγραψε:

3. Περί ὁρμῆς ή Περί ἀνθρώπων φύσεως

4. Περί παθῶν

5. Περί τοῦ καθήκοντος

6. Περί νόμου

7. Περί ὂψεως

8. Περί τοῦ  ὃλου (πιθανή περιγραφή της δημιουργίας και πορείας του κόσμου και ορθολογιστική ερμηνεία διαφόρων φυσικών φαινομένων)

9. Περί σημείων

10. Πυθαγορικά

11. Καθολικά

12. Περί λέξεων

13. Περί ποιητικῆς ἀκροάσεως

14. Προβλημάτων Ὁμηρικῶν πέντε

15. Τέχνη

16. Λύσεις

17. Ἒλεγχοι δύο

18. Κράτητος ἀπομνημονεύματα

19. Ἠθικά

20. Διατριβαί

21. Εἰς Ἡσιόδου Θεογονίαν

22. Περί λόγου

23. Περί οὐσίας (που πραγματευόταν βασικές φιλοσοφικές έννοιες)

24. Περί χρήσεως

25. Περί ἐπιχειρημάτων

26. Περί φύσεως.

 

Οι υπάρχουσες μαρτυρίες για τα έργα του Ζήνωνος, αν και ανεπαρκείς, ωστόσο υποστηρίζουν την άποψη ότι και τα γραπτά του κείμενα είχαν τα γλωσσικά μειονεκτήματα του προφορικού λόγου του φιλοσόφου.

Φώτο Γκάλερι

Image