Σολέα ή Σολιά

Γεωλογία

Image

Από γεωλογικής απόψεως, η Σολιά αποτελείται από ποικίλες αποθέσεις πυριγενούς προελεύσεως καθώς και από πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Οι αποθέσεις αυτές και η κατανομή τους έχουν ως ακολούθως:

 

Γάββροι: Τα συστατικά ορυκτά των πετρωμάτων αυτών είναι ο ολιβίνης, οι πυρόξενοι και τα πλαγιόκλαστα. Απαντώνται στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, το οποίο εμπίπτει στα διοικητικά όρια του χωριού Κακοπετριά.

 

Πλαγιογρανίτες: Αποτελούν τα ακραία προϊόντα διαφοροποίησης του μάγματος των θαλάμων και περιλαμβάνουν σειρά όξινων πετρωμάτων, όπως γρανοφύρες, τρονγεμίτες, χαλαζιακούς διορίτες κλπ. Τα κύρια συστατικά τους είναι ο χαλαζίας, τα πλαγιόκλαστα, οι πυρόξενοι και σε ορισμένες περιπτώσεις η κεροστίλβη. Λόγω της έντονης εξαλλοίωσής τους τα ορυκτά αυτά συνήθως έχουν αντικατασταθεί από δευτερογενή, όπως επίδοτο, ακτινόλιθο κλπ. Βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Σολιάς όπου εμφανίζονται είτε ως ακανόνιστα σώματα στην επαφή μεταξύ των γάββρων και του Συστήματος Πολλαπλών Φλεβών, είτε ως διεισδύσεις μέσα στους γάββρους και το Σύστημα Πολλαπλών Φλεβών.

 

Σύστημα Πολλαπλών φλεβών ή Διαβάσης: Αποτελείται από σειρά φλεβών βασαλτικής και ανδεσιτικής σύστασης που προήλθαν από την πολλαπλή διείσδυση μάγματος μεταξύ των δυο λιθοσφαιρικών πλακών. Σε αρκετές περιπτώσεις μια φλέβα διεισδύει μέσα στην άλλη. Γενικά οι φλέβες που είναι οι τροφοδότες των υπερκείμενων οριζόντων πίλλοου λαβών, είναι σχεδόν κάθετες και η επικρατούσα κατεύθυνση είναι Β-Ν. Ο διαβάσης καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Σολιάς και εμφανίζεται στη διοικητική έκταση των χωριών Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Τεμβριά, Καλιάνα, Σινά Όρος και Γαλάτα.

 

Ορίζοντας βάσης: Είναι μια μεταβατική ζώνη μεταξύ του υποκείμενου διαβάση και των υπερκείμενων πίλλοου λαβών, αποτελείται δε από 80%-90% φλέβες της ίδιας σύστασης με εκείνες του διαβάση και 10%-20% πίλλοου λάβες. Βρίσκεται στη διοικητική έκταση των χωριών Τεμβριά, Ευρύχου, Κοράκου, Άγιος Επιφάνιος, Πάνω και Κάτω Φλάσου και Λινού.

 

Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών: Ο Ορίζοντας Βάσης μεταπίπτει σταδιακά προς τα πάνω στον Κατώτερο Ορίζοντα των πίλλοου λαβών που αποτελείται από φλέβες και λάβες σε ίση περίπου αναλογία. Ο Κατώτερος Ορίζοντας αποτελείται κυρίως από ανδεσίτες με μικρό ποσοστό βασαλτών και ρυοανδεσιτών. Εμφανίζεται στη διοικητική έκταση των χωριών Τεμβριά, Ευρύχου, Κοράκου, Άγιος Επιφάνιος, Πάνω και Κάτω Φλάσου, Λινού και Κατύδατα.

 

Ανώτερος  Ορίζοντας Λαβών: Είναι το ανώτατο μέλος της οφιολιθικής σειράς, αποτελείται δε από λάβες και μικρό ποσοστό φλεβών (10%-20%). Η σύστασή τους είναι κυρίως βασαλτική με μικρότερα ποσοστά ολιβινικών βασαλτών και πικριτών. Απαντάται στη διοικητική έκταση των χωριών Πέτρα, Άγιος Γεώργιος, Καλό Χωριό, Άγιος Νικόλαος, Σκουριώτισσα, Κατύδατα, Λινού, Άγιος Επιφάνιος, Πάνω και Κάτω Φλάσου, Κοράκου και Τεμβριά.

 

Πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις: Πρόκειται για πρόσφατες ποτάμιες αποθέσεις της Ολόκαινης περιόδου που αποτελούνται κυρίως από άμμους, χαλίκια και πηλούς. Οι αποθέσεις αυτές απαντώνται σε δυο στενές ζώνες, δεξιά και αριστερά της κοίτης των ποταμών Καρκώτη και Ατσά, που διευρύνονται σε έκταση στην περιοχή Πέτρας-Καλού Χωριού. Η αλλουβιακή ζώνη του ποταμού Καρκώτη αρχίζει από τα βόρεια του χωριού Τεμβριά.