Βασιλισταί

Είδος «συντεχνίας» στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική εποχή. Κύριο έργο των Βασιλιστών ήταν η προώθηση της δυναστικής λατρείας. Παραβάλλονται και ομοιάζουν προς την «συντεχνία» των Περί τόν Διόνυσον καί Θεούς Εὐεργέτας τεχνιτῶν. Δεν υπάρχουν γι’ αυτούς και για τη δράση τους συγκεκριμένα και σαφή στοιχεία.