Βουστρώνιος Πέτρος

Έζησε τον 15ο αιώνα και αναφέρεται μαζί με τον αδελφό του Φίλιππο ως αξιωματούχοι του κυπριακού βασιλείου και οι δύο, επί ημερών του βασιλιά Ιακώβου Β΄ (1460 – 1473). Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Φίλιππος, μέλη της οικογένειας των Βουστρωνίων, υπήρξαν άνθρωποι επαρκώς μορφωμένοι αλλά και έμπιστοι, αφού και οι δύο κατείχαν το αξίωμα του γραμματέα του βασιλικού σεκρέτου (secrete) στην πρωτεύουσα Λευκωσία. Το βασιλικό σεκρέτο ήταν το κεντρικό γραφείο της οικονομικής υπηρεσίας του κυπριακού βασιλείου, ένα είδος υπουργείου των Οικονομικών, που είχε μεταξύ άλλων και τη σημαντική ευθύνη εκμετάλλευσης των βασιλικών φέουδων και κτημάτων καθώς και του ελέγχου των ιδιωτικών φέουδων.