Γεδεών μητροπολίτης

Μητροπολίτης Ευρίπου κατά και μετά το 1766. Θεωρείται από μερικούς ερευνητές ως καταγόμενος από την Κύπρο και ως πιθανός σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ 1761 και 1763. Διετέλεσε επίσης δάσκαλος στη Σχολή μεταξύ 1762 και 1765, με το όνομα Γεώργιος Βυζάντιος. Μετονομάστηκε σε Γεδεών μετά την χειροτονία του.

 

Νεότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Γεδεών αυτός δεν ήταν Κύπριος και ότι υπήρξε σύγχυση μεταξύ αυτού και του ιερομονάχου Γεδεών του Αγιοταφίτου*.