Γκρίττι Ανδρέας Andrea Gritti

Δόγης της Βενετίας, γνωστός για το έγγραφο εντολής (commissio) που εξέδωσε στα 1538 στον καπετάνιο της Κύπρου Ιωάννη Κονταρίνι. Η commissio του Γκρίττι μαζί με εκείνην του δόγη Αυγουστίνου Βαρβαρίγου* για τον καπετάνιο Βαλτάσαρ Τρεβιζάν, είναι οι μόνες που σώθηκαν από το είδος αυτό επισήμων εγγράφων που αναφέρονται στα στρατιωτικά ζητήματα της Κύπρου επί Βενετοκρατίας. Έχουν μεταξύ τους ομοιότητες, δεν είναι όμως ταυτόσημες όπως νομίζεται συνήθως, αν και ο Χιλλ τις συνεξετάζει και συναναλύει προκαταρκτικά και περιληπτικά (A History of Cyprus, III, σσ. 864-874). Η commissio του 1538 του Α. Γκρίττι παραλείπει τις παραγράφους 4-14,16,20,21,25,26,29,36-41, 47, το πλείστο μέρος των παρ. 48, 49, 50, 61, 62, 64-66 της πρώτης commissio του Α. Βαρβαρίγου και προσθέτει τις παρ. 68 και 69 και πάρα πολλές συμπληρώσεις στις άλλες παραγράφους,  συμπληρώσεις που καταλαμβάνουν διπλάσιο χώρο από την πρώτη commissio. Με τις παραγράφους καθορίζεται η διάρκεια διορισμού του καπετάνιου (2 χρόνια), ο μισθός του (3.500 δουκάτα στην πρώτη. 2.000 στη δεύτερη του Γκρίττι), το υπηρετικό του προσωπικό, τα καθήκοντά του σε μέγιστη λεπτομέρεια, οι σχέσεις του με τους άλλους αξιωματούχους της Κύπρου, το καθεστώς των ξένων, των εμπόρων, των εξόριστων, ο τρόπος πληρωμής του φόρου στον σουλτάνο της Αιγύπτου κλπ.