Γεράσιμος ιερομόναχος ζωγράφος

Ιερομόναχος «Κυπρέος», ζωγράφος, του τέλους του 17ου - αρχών του 18ου αιώνα. Η παλαιότερη πληροφορία την οποία έχουμε για τον ζωγράφο αυτόν βρίσκεται στην επιγραφή Η Θεονύμφευτος Κόρη της εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα στο Παραδείσι (που αποτελεί μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκκου).

 

Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα κτίσθηκε με δαπάνη του ηγουμένου του μοναστηριού της Παναγίας του Κύκκου Μελετίου το 1700 και ἱστορήθη διά χειρός ἐμοῦ Γερασίμου ἱερομονάχου εἰς τούς 1703 Μαΐου 18. Γράφηκε κατά τη νεότητα του Γερασίμου, ο οποίος στο μεταξύ έγινε χακής (προ του 1763). Κατά το 1725 ο ιερομόναχος Γεράσιμος ζωγράφισε την εικόνα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Παναγιά.

 

Ο ίδιος ιερομόναχος ζωγράφισε το 1731 άλλη μια εικόνα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο χωριό Τρεις Ελιές.

 

Στις 20.3.1728 ο Γεράσιμος αντέγραψε τον κώδικα αριθμ. 258 της συλλογής Αλεξίου Κολλυβά, ο οποίος περιέχει Νόμιμον του Ματθαίου Βλαστάρεως. Στη σελίδα 99α βρίσκεται και το ακόλουθο σημείωμα: ἀρχυνήθη καί ἐτελιώθη τό παρών νόμιμον, ὑπό χειρός ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου καί ἁμαρτωλοῦ Γερασίμου ἱερομονάχου. Δέομαι ὃλως ἐν Χριστῷ, ὃσοι ἀνά χείρας αὐτό λαβεῖν τῶν σφαλμάτων τό πλῆθος συγχωρῆσαι. Δέομαι καί τῶν εὐχῶν χωρηγίαν, μή ὑστερήσῃ, ἁμαρτωλοῦ καί ἐλαχίστου πάντων, εἶδα γάρ ὃτι ἀμαθεῖς ὑπάρχω τῷ σύνολον, ἒγραψα τό παρών εἰς ἃγιον Κύκκον ταῖς κ' Μαρτίου αψκη.

 

Ο ιερομόναχος Γεράσιμος μνημονεύεται επίσης στις ενθυμήσεις στον κώδικα αριθμ. 02 (614) του μοναστηριού της Παναγίας του Κύκκου (Νομοκάνων του Μ. Μαλαξού).