Διογένης Νουμηνίου

Στρατηγός (= κυβερνήτης) της Κύπρου και της Κιλικίας, κατά το δεύτερο μισό του 1ου π.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα κατά και περί το 38 π.Χ., επί βασιλείας Κλεοπάτρας Ζ' της Μεγάλης, βασίλισσας της Αιγύπτου και της Κύπρου. Το όνομα και την ιδιότητα του Διογένους Νουμηνίου γνωρίζουμε από επιγραφή που βρέθηκε στον χώρο του γυμνασίου της Σαλαμίνος, και που είναι η ακόλουθη:

 

[Δ]ιογένης Νουμ[η]νίου ὁ συ[γ]γενής

τῶν βασιλέων καί στρατηγός

τῆς Νήσου καί Κιλικίας

Στασικράτην Στασικράτους

γυμνασιαρχήσαντα τό IΔL  

τόν ἑαυτοῦ φίλον LIE  Ἀθύρ ΙΘ.

 

Η επιγραφή βρίσκεται χαραγμένη στη βάση αγάλματος που, όπως προκύπτει απ' αυτήν, το είχε αφιερώσει ο Διογένης Νουμηνίου «κατά το 15ο έτος, στις 19 του μηνός Αθύρ», που υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στα μέσα Νοεμβρίου του 38  π.Χ., στο φίλο του Στασικράτη του Στασικράτους. Αυτός ήταν, όπως αναφέρεται, γυμνασίαρχος της Σαλαμίνος, αξίωμα σημαντικό.

 

Ο Διογένης Νουμηνίου, εκτός από στρατηγός της Κύπρου και της Κιλικίας, αναφέρεται στην επιγραφή και ως συγγενής τῶν βασιλέων. Ο τίτλος του συγγενοῦς τοῦ βασιλέως, που απαντάται κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, αποτελούσε το υψηλότατο αξίωμα που δινόταν σε αυλικούς. Από επιγραφές που βρέθηκαν στην Κύπρο, μας είναι γνωστοί και άλλοι που είχαν τιμηθεί με το αξίωμα αυτό. Ωστόσο στην περίπτωση του Νουμηνίου, αυτός αναφέρεται ως συγγενής τῶν βασιλέων αντί τοῦ βασιλέως. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι η Κλεοπάτρα, εκτός από βασίλισσα της Αιγύπτου, είχε τότε ανακηρυχθεί από τον Μάρκο Αντώνιο* και βασίλισσα της Κύπρου και της Λιβύης και της Κοίλης Συρίας, με συμβασιλέα τον μικρό της γιο Καισαρίωνα. Ο ίδιος ο Μάρκος Αντώνιος είχε γίνει από το 35 π.Χ. πρίγκιπας σύζυγος της Κλεοπάτρας. Την προσφορά της Κύπρου στην Κλεοπάτρα ο Αντώνιος είχε κάμει πριν από την εκστρατεία του στην Παρθία (38 π.Χ.) και την είχε επικυρώσει το 34 π.Χ. Εξαιτίας αυτής και άλλων ενεργειών του, είχε έλθει σε σύγκρουση με τη Ρώμη, είχε ηττηθεί στη ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.) και είχε αυτοκτονήσει αμέσως μετά, πράγμα που έκαμε και η Κλεοπάτρα.