Ιδάγυγος Αριστοκλέους Αλικαρνασσεύς

 Πολεμιστής από την Αλικαρνασσό που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και πέθανε στην Αμαθούντα όπου κι ετάφη. Σε επιγραφή που βρέθηκε στην Αμαθούντα, υπάρχει επίγραμμα που θα πρέπει να βρισκόταν στον τάφο του πολεμιστή. Το επίγραμμα αναφέρει:

 

Ἐνθάδε μοῖραν  ἕχων  Ἀλικαρνασσεύς 

Ἰδάγυγος

κεῖται Ἀριστοκλέως παῖς, Ἄρεος θεράπων.

 

Ο πολεμιστής αυτός από την Αλικαρνασσό, γιος κάποιου Αριστοκλέους, ήταν κατά πάσαν πιθανότητα μισθοφόρος που υπηρέτησε στην Κύπρο, αν κρίνουμε από την διευκρίνιση του επιγράμματος Ἄρεος θεράπων, δηλαδή υπηρέτης του Άρη, θεού του πολέμου.