Δύση και Κύπρος

Image

Το θέμα των σχέσεων της Κύπρου με τη Δύση συναρτάται προς τον εκάστοτε ορισμό της Δύσης, που ποικίλει κατά περιόδους ανάλογα προς πολλούς παράγοντες και εξελίξεις. Κατά την Προϊστορική περίοδο «Δύση» είναι ολόκληρος ο δυτικά της Κύπρου χώρος της Μεσογείου Θάλασσας, με την ενδοχώρα, περιλαμβανομένης της Ελλάδας και των Βαλκανίων, ενώ η ίδια η Κύπρος είναι «Δύση» για τους λαούς της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ασίας που την γνωρίζουν.

 

Μετά τον ελληνικό εποικισμό του τέλους της δεύτερης χιλιετηρίδας π.Χ. η Κύπρος συνάπτεται πιο στενά προς τμήμα της «Δύσης», τον ελληνικό χώρο, και αποτελεί εφεξής σε μεγάλο βαθμό οργανικό μέλος του δυτικού κόσμου, χωρίς ταυτόχρονα να παύει να συνδέεται και προς την Ανατολή, όντας πάντοτε σταυροδρόμι πολιτικοστρατιωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό μεταξύ Ανατολής και Δύσης (βλ. επίσης λήμμα Ανατολή και Κύπρος).

 

Οι σχέσεις Κύπρου - Δύσης στα Προϊστορικά χρόνια ανάγονται στις σχέσεις προς τους πολιτισμούς των Βαλκανίων. Κατά τη Νεολιθική περίοδο ανάγονται στις σχέσεις προς τους πολιτισμούς της Θεσσαλίας (Διμηνίου - Σέσκλου), του Αιγαίου και της Λιβύης, με των οποίων τις θολωτές κατοικίες μοιάζουν εκείνες της Χοιροκοιτίας, όπως σχετίζεται η στοιχειώδης λατρεία μιας θηλυκής θεότητας της τελευταίας προς τα στεατοπυγικά λατρευτικά ειδώλια της Θεσσαλίας, των Καρπαθίων και του Postloporty της Τσεχοσλοβακίας.

 

Σημ: Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις σχέσεις της Κύπρου προς τη Δύση, βλ. αυτοτελή λήμματα για τις σχέσεις της με δυτικές χώρες και δυτικούς θεσμούς, όπως Ελλάς και Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρος, Γαλλία και Κύπρος, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και Κύπρος κλπ.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια