«Ελεγκτικό Βήμα»

Image

Περιοδικό, όργανο της ελεγκτικής υπηρεσίας, του οποίου σκοπός είναι η προώθηση και ανύψωση της τεχνικής του ελέγχου, με ειδική έμφαση στον διευθυντικό έλεγχο και γενικά την κατατόπιση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του γενικού ελεγκτή* της Δημοκρατίας. Παράλληλα δίνεται προβολή και ανάλυση γενικού ενδιαφέροντος οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον τόπο και το έργο του γενικού ελεγκτή.