κίνημα αδεσμεύτων

Ομιλία Μακάριου 3/9/1961

Μακάριος και Αδέσμευτοι

 

... Ἡ χώρα μου εἶναι μικρά εἰς ἒκτασιν καί πληθυσμόν. Εἶναι ἡ μικροτέρα χώρα ἡ ὁποία μετέχει τῆς διασκέψεως. Δέν παρεγνωρίσθη ὃμως διά τόν λόγον τοῦτον. Διότι ἡ παροῦσα διάσκεψις δέν συνῆλθε διά νά ἀντιμετωπίσῃ τά διεθνῆ προβλήματα μέ τήν ὑλικήν δύναμιν ἀλλά διά νά ἀποτελέσῃ μίαν ἠθικήν δύναμιν, ἣτις νά τεθῆ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς εἰρήνης καί τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ δέ ἠθική δύναμις δέν στηρίζεται ἐπί τοῦ πληθυσμοῦ ἢ τῆς ἐκτάσεως μιᾶς χώρας... Ἡ παροῦσα διάσκεψις ἐχαρακτηρίσθη ὡς διάσκεψις τῶν οὐδετέρων. Ἡ οὐδετερότης ὃμως δέν ἐνέχει τήν ἒννοιαν ὃτι τηροῦμεν ἀδιάφορον καί παθητικήν στάσιν ἒναντι τῶν παγκοσμίων προβλημάτων, οὒτε ὃτι ἐπιζητοῦμεν συμβιβαστικάς μεταξύ τῶν δύο παρατάξεων λύσεις, μή βασιζομένας ἐπί τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν. Ἡ στάσις μας ἐπί τῶν παγκοσμίων προβλημάτων ὑπαγορεύεται πρωτίστως ὑπό τῶν ἀρχῶν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἐλευθερίας...

 

πρόεδρος Μακάριος

Βελιγράδι, 3.9.1961