9η Ιουλίου

Από διάλογο Κυπριανού - Κουτσιούκ Μεχμέτ

...«Νά μέν ἀρνιέσαι, πίσκοπε, τζ' ἐσεῖς οἱ καλοῆροι,

εἲσ 'ετ' ἀθθρώπους στά χωρκά, χαρκιά νά δκιαμοιράζουν,

ν' ἁρματωθοῦσιν οἱ Ρωμιοί νἆν οὗλοι τους χαζίρι

τζ'αί με τόν πρῶτον λόον σου ν' ἀρκέψουν νά μας σφάζουν

τζ'αί δεν πιστευκ’ὃ,τι μοῦ πῆ τοῦ καθενοῦ τό στόμα

τζ' ἒχω πό τζ’ εῖνα τά χαρκιά, ἒσ 'εις νά πῆς ἀκόμα;»

Λαλεῖ του: «Μουσελλίμ ἀγᾶ, εἶπα σου τζ'αί λαλῶ σου:

πό τοῦτα οὗλα πού λαλεῖς ἐν καθαρή ἡ καρκιά μας,

τζ'αί πίστεψε, εἰδέ τζ' άν οὔ, τό κρίμαν στόλ λαιμόν σου

μπορεῖ τζ 'αί νἆν καμμιά δουλειά πού γίνηκεν κρυφά μας».

 

.....................................

 

«Σφάξε μας οὕλους τζ'ἂς γενῆ τό γαῖμαν μας αὐλάτζ'ιν,

κάμε τόν κόσμον ματζ'ελλειόν τζ'αί τούς Ρωμιούς τραούλλια,

ἀμμά 'ξερε πώς ἲλλαντρον ὂντας κοπῆ καβάτζ'ιν

τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.

Τό’νίν ἀντάν νά τρώ' τήγ' γῆν, τρώει τήγ' γῆν θαρκέται,

μά πάντα τζ' εῖνον τρώεται τζ' αί τζ'εῖνον καταλυέται...».

 

Από διάλογο Κυπριανού - Κουτσιούκ Μεχμέτ

Βασίλη Μιχαηλίδη, Ἡ 9η Ἰουλίου