Γεώργιος άγιος, Καλό Χωριό

Image

Εκκλησία μονόκλιτη ξυλόστεγη των μέσων του 18ου αιώνα. Σε τυφλό τόξο στο βόρειο τοίχο, κοντά στο εικονοστάσιο, υπάρχει τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου. Δεξιά κι αριστερά έχουν ζωγραφιστεί σκηνές του μαρτυρίου του αγίου Γεωργίου ενώ κάτω δεξιά υπάρχει προσωπογραφία του δωρητή και επιγραφή που δίδει δυο χρονολογίες: πάνω 1775 και κάτω, στο τέλος της επιγραφής, 1768. Η επιγραφή είναι κατεστραμμένη και δυσανάγνωστη στις τελευταίες πέντε γραμμές. Προφανώς η πρώτη χρονολογία (1775) δίδει την χρονολογία της τοιχογραφίας και η δεύτερη (1768) την χρονολογία ανέγερσης του ναού.