Τροόδος οροσειρά

Εδάφη

Image

Στην περιοχή του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους αναπτύχθηκαν δυο  είδη εδαφών, τα φαιοχώματα και τα πυριτιούχα εδάφη.

 

α. Φαιοχώματα: Είναι αβαθή εδάφη που αναπτύχθηκαν πάνω στις λάβες. Πρόκειται για μη ασβεστούχα εδάφη τα οποία δημιουργούν εδαφικούς ορίζοντες μόνο σε βαθουλώματα.

 

β. Πυριτιούχα εδάφη: Δημιουργήθηκαν στα βασικά πυριγενή πετρώματα, τα οποία είναι θρυμματισμένα λόγω μηχανικής αποσάθρωσης. Οι απότομες πλαγιές και η διάβρωση δεν επέτρεψαν, εκτός σε σπάνιες περιπτώσεις, τη δημιουργία εδαφικών οριζόντων. Τα πυριτιούχα εδάφη καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. 

Φώτο Γκάλερι

Image