Εργοδοτών και Βιομηχάνων Ομοσπονδία

Image

Παγκύπρια οργάνωση του επιχειρηματικού κόσμου. Ιδρύθηκε το 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και λειτουργεί έκτοτε ως ανεξάρτητη οργάνωση εκπροσώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο. Αρχικά, έφερε το όνομα Συμβουλευτικός Σύνδεσμος Εργοδοτών Κύπρου (ΣΣΕΚ), ενώ το 1970 μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου (ΟΕΒ). Η αλλαγή της ονομασίας της είναι σημαντική, στον βαθμό που αντανακλά αλλαγές τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με τους στόχους και τις αρμοδιότητες της ομοσπονδίας. Από καθαρά, δηλαδή, συμβουλευτικό όργανο στη δεκαετία 1960-1970, η ΟΕΒ μετεξελίχθηκε στον τρίτο αναγνωρισμένο κοινωνικό συνομιλητή με ρόλο ισάξιο αυτού των συνδικάτων στη διαμόρφωση της εργασιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο. Επίσης, η ΟΕΒ έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο ενός συντονιστικού οργάνου του συνόλου της εργοδοσίας της χώρας.

 

Η Ομοσπονδία αριθμεί πάνω από 50 μέλη-επαγγελματικούς συνδέσμους και περίπου 4,500 χιλιάδες επιχειρήσεις, από τις οποίες οι περίπου 600 είναι απ’ ευθείας μέλη. Στις επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΒ απασχολείται το 57% περίπου του συνόλου του εργατικού δυναμικού της χώρας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 171.000 εργαζόμενους. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων μελών της ΟΕΒ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το 80% περίπου των επιχειρήσεων αυτών δραστηριοποιείται στο τομέα των υπηρεσιών.

 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της ΟΕΒ επηρεάστηκε σημαντικά σε δύο χρονικές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά στο έτος 1974 όταν η τουρκική εισβολή ανέκοψε την πορεία της Ομοσπονδίας, πολλές επιχειρήσεις-μέλη έκλεισαν, ενώ πολλά μέλη της Γραμματείας είτε απεχώρησαν είτε μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Η δεύτερη φάση αφορά σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1990 και συγκεκριμένα την ραγδαία οικονομική ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Ειδικότερα, τη δεκαετία του 1990 προσχώρησαν ως μέλη της ΟΕΒ 15 επαγγελματικοί σύνδεσμοι του τομέα των υπηρεσιών ενώ μόνο κατά την τριετία 2000-2002 τα μέλη του τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν από 19 σε 26. Στο πλαίσιο αυτό, από το 1989 και μετά η ΟΕΒ ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων εγκαθιδρύοντας και το Τμήμα των Υπηρεσιών το οποίο έχει την ευθύνη για την συστηματική και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών. Άλλες πρωτοβουλίες αφορούν τη δημοσίευση ειδικών εκδόσεων, και τη διοργάνωση της Έκθεσης Ευρω-Μεσογειακών Υπηρεσιών.

 

Στόχοι και αρμοδιότητες:  Στο πλαίσιο του καταστατικού της, η ΟΕΒ καθορίζει τους ακόλουθους στόχους:

 

 • Την υπεράσπιση και προώθηση του συστήματος της ιδιωτικής επιχείρησης και της ελεύθερης οικονομίας.
 • Την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική πρόοδο όπου οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.
 • Την διευκόλυνση της οικονομικής και θεσμικής εναρμόνισης της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.
 • Την διασφάλιση και την προώθηση των συμφερόντων των μελών της, σε ένα περιβάλλον διεθνοποιημένης επιχειρηματικότητας και κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς.
 • Την εξισορρόπηση των δυνάμεων μεταξύ εργοδοτών, εργατικών συνδικάτων και όλων των ομάδων που ασκούν πίεση στο πλαίσιο του πλουραλιστικού συστήματος λήψης αποφάσεων στην Κύπρο.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΟΕΒ αναλαμβάνει την ευθύνη:

 

 • Να εκπροσωπείται σε όλες τις δημόσιες αντιπροσωπείες, τα συνδικάτα και άλλα όργανα σχετικά με οικονομικά, δημοσιονομικά, φορολογικά, εργατικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα βιομηχανίας και υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεργασίας για την διαμόρφωση της εργατικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας, η ΟΕΒ εκπροσωπείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και σε όλες τις επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων. Ενδεικτικά αναφέρονται, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή και η Αρχή Ανάπτυξης Δυναμικού Κύπρου.
 • Να συμμετέχει σε διάφορες επίσημες τριμερείς και άλλες επιτροπές, με στόχο την υπεράσπιση και προώθηση της εργοδοτικής πλευράς έναντι υπερβολικών αιτημάτων από την μεριά των συνδικάτων ή μονομερών αποφάσεων, διευκολύνοντας και διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επιχειρηματική ανάπτυξη.
 • Να ενημερώνει το κοινό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου, συνεδρίων και σεμιναρίων, δελτίων τύπου και ειδικών εκδόσεων προκειμένου για την πλήρη κατανόηση των απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας και την ενσωμάτωση αυτών σε ισορροπημένες πολιτικές.
 • Να ενεργεί σαν καταλύτης για την διαμόρφωση μίας κοινής προσέγγισης μεταξύ των Επαγγελματικών Συνδέσμων μελών της σε ένα εύρος ζητημάτων, καθώς και ως συντονιστικό όργανο μεταξύ των μελών της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα έτσι ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις και να προωθεί τους στόχους της. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΒ είναι επίσημο μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Ενώσεων (UNICE), της Ένωσης Μεσογειακών Συνομοσπονδιών Επιχειρήσεων (UMCE), του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών (ESN), καθώς και σε άλλους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EECC), το CEDEFOP κ.λ.π.
 • Να συνεργάζεται με τις εργοδοτικές και βιομηχανικές οργανώσεις πολλών άλλων χωρών, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου.
 • Ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της ΟΕΒ αφορά στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μελών της και των εργαζομένων τους ή των συνδικάτων που τους εκπροσωπούν και κυρίως, στον ρόλο της ως διαπραγματευτικού φορέα για τα μέλη της, σε ότι αφορά τον καθορισμό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης και την επίλυση εργατικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΒ, πέρα από την ιδιότητά της ως άμεσου διαπραγματευτικού φορέα, παρέχει στα μέλη της πλήρη στήριξη σε όλα τα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις ζητήματα.

 

Άλλες πρωτοβουλίες της ΟΕΒ αφορούν τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τη βιομηχανία και άλλους τομείς της οικονομίας, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επαγγελματικής κατάρτισης για τα μέλη της κ.λπ. Επισημαίνεται ότι η ΟΕΒ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών της και δεν προβλέπεται καμία κρατική χρηματοδότηση.