Επιφάνιος Γ' αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος (;-867-870-;). Γνωστός μόνο από επιστολή του προς τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιγνάτιο, τον αντίπαλο του Φωτίου, επί αυτοκράτορος Βασιλείου Α' του Μακεδόνος (867-886), που μετέτρεψε την Κύπρο σε θέμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.