Θεοδώρα

Image

Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Ιουστινιανού Α' (527 - 565 μ.Χ.). Η δράση της Θεοδώρας υπάγεται στη γενική βυζαντινή ιστορία εκτός από δυο σημεία: την πιθανή κυπριακή καταγωγή της για την οποία οι σχετικές πληροφορίες περιέχονται στο λήμμα Ακάκιος (πατέρας της Θεοδώρας) και την ανάμειξή της στα κυπριακά εκκλησιαστικά πράγματα στα 542 κ.ε. μέσω του Μονοφυσίτη επισκόπου Εδέσσης Ιακώβου Βαραδαίου ή Μπουρντ΄άνα για τον οποίο βλέπε και ομώνυμο λήμμα, καθώς και το λήμμα Βυζάντιο και Κύπρος. Βλέπε επίσης λήμμα Ιουστινιανός Α'.