Ιός του χαλκού

Image

Η σκουριά του χαλκού. Διάφοροι συγγραφείς της Αρχαιότητας μνημονεύουν τον ἰόν τοῦ χαλκο από τα μεταλλεία χαλκού της Κύπρου, που ήταν κατάλληλος για ιατρικές χρήσεις.

 

Ο Στράβων (Γεωγραφικά, 14,684.6.5) γράφει για την κυπριακή πόλη της Ταμασσού, όπου μέταλλά τε χαλκοῦ  ἐστιν ἄφθονα... ἐν οἷς τό χαλκανθές γίνεται καί ὁ  ἰός τοῦ χαλκοῦ, πρός τάς ἰατρικάς δυνάμεις χρήσιμα...

 

Τα ίδια επαναλαμβάνει και ο Ευστάθιος (Παρεκβολαί εἰς Ὀδύσσειαν, 1409) Ο Γαληνός πάλι (Περί τῆς τῶν φαρμάκων κράσεως καί δυνάμεως, 9) περιγράφει το μίσυ, το σῶρυ και τη σκουριά του χαλκού από τα μεταλλεία της Κύπρου, κι αναφέρει ότι ήταν πολύ χρήσιμα στην ιατρική. Ιδιαίτερη αναφορά και περιγραφή της παρασκευής της σκουριάς από τον χαλκό στην Κύπρο, κάνει και ο Διοσκουρίδης (Περί Ὕλης Ἰατρικῆς, 5'79, 1 - 7).

 

Βλέπε επίσης λήμμα χαλκός.