Φουκάσας μεταλλείο

Για το μεταλλείο αυτό βλέπε στο λήμμα Σκουριώτισσας μεταλλείο. Εδώ αναφέρουμε απλώς ότι η ονομασία Φουκάσα, που φέρει ο λόφος όπου βρίσκεται το μεταλλείο, στην περιοχή των αρχαίων Σόλων, διασώζει το αρχαίο τοπωνύμιο Βούκασα (βλέπε λήμμα Βούκασα).